Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Koneck

Dnia 27 maja 2011 r. o godzinie 1000 odbędzie się VI sesja Rady Gminy w Konecku.

 

PORZĄDEK OBRAD VI SESJI VI KADENCJI RADY GMINY

 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego za 2010 rok.

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

c)      przyjęcie sprawozdania.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

8.1.Podjęcie uchwały sprawie upoważnienia Wójta Gminy Koneck do zawarcia porozumienia komunalnego w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej Radziejów – Dobre – Zakrzewo – Koneck – Aleksandrów Kujawski.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

8.2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu i zmianie nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w gminie Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

 8.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów położonych w miejscowości Chromowola.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

8.4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2011 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

8.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

8.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koneck absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8.7. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji-dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.  

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Informacje lub komunikaty.

11. Wnioski lub oświadczenia radnych.

12.Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content