Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy w Konecku

Dnia 28 czerwca 2011 r. o godzinie 1000  w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbędzie się VII sesja Rady Gminy

PORZĄDEK OBRAD VII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY

 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Koneck na lata 2009 – 2014

a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/8/10 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2011-2020

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2011 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Konecku

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji – dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

 

 

Podobne aktualności

Skip to content