XI sesja Rady Gminy

Dnia 29 grudnia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbędzie się XI sesja Rady Gminy

PORZĄDEK OBRAD XI SESJI VI KADENCJI RADY GMINY

 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Koneck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/8/10 Rady Gminy Koneck z dnia              29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2011-2020

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2011 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2012 – 2018.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2015.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu                   i porządku publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały

7.7. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji – dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content