Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy w Konecku

Dnia 21 lutego 2012 r. o godzinie 1000  w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbędzie się XII sesja Rady Gminy

PORZĄDEK OBRAD XII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY

 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/56/11 Rady Gminy Koneck z dnia              29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2012-2018

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/57/10 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2012 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2013 r.

 a) omówienie projektu uchwały;

 b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju              gospodarczego;

 c) dyskusja;

 d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych za uczestnictwo w posiedzeniach rady.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ” Moje Boisko – Orlik 2012″ położonego w miejscowości Koneck. 

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu                   i porządku publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej            w Straszewie

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu                   i porządku publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/12 Rady Gminy Koneck               z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012 – 2015.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu                   i porządku publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały

7.9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały

7.10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym do zadań związanych z  usuwaniem azbestu z posesji położonych na terenie Gminy Koneck”.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały

7.11. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji – dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content