Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy w Konecku

W dniu 13 kwietnia 2012 r. o godzinie 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbędzie się XIV sesja Rady Gminy.

Porządek obrad

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Koneck porozumienia z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego;

      c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.2 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Straszewie.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/57/11 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2012 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.4 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji rewizyjnej;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.11. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content