Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy w Konecku

W dniu 21 maja 2012 r. o godzinie 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbędzie się XV sesja Rady Gminy.

 

PORZĄDEK OBRAD XV SESJI VI KADENCJI RADY GMINY

 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Wystąpienie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świętem.

a)      przedstawienie zadań dotyczących projektu „ Z małej szkoły w wielki świat”

b)      dyskusja

7.      Wystąpienie przedstawiciela koła łowieckiego Łoś.

a)dyskusja

8.      Wystąpienie przedstawiciela Nadleśnictwa Gniewkowo.

a) dyskusja

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

10.1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 na inwestycję – „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Koneck wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych i rurociągu tłocznego z miejscowości Koneck do oczyszczalni ścieków w m. Zakrzewo”.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;                              

      d) podjęcie uchwały.

10.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/56/11 Rady Gminy Koneck
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2012-2018.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;                              

      d) podjęcie uchwały.

10.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/57/10 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2012 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

        c) dyskusja;

        d) podjęcie uchwały.

10.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

10.5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koneck absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji rewizyjnej;

        c) dyskusja;                              

        d) podjęcie uchwały.

10.6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/12 Rady Gminy Koneck z dnia                                20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania   dofinansowania osobom fizycznym do zadań związanych z  usuwaniem azbestu z posesji położonych na terenie Gminy Koneck”.

      a) omówienie projektu uchwały;

   b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju                        gospodarczego;

      c) dyskusja;                              

     d) podjęcie uchwały.

10.7. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji – dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Informacje lub komunikaty.

13. Wnioski lub oświadczenia radnych.

14.Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

 

Podobne aktualności

Skip to content