Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy w Konecku

W dniuu 12 czerwca 2012 r. o godzinie 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbędzie się XVI sesja Rady Gminy.

PORZĄDEK OBRAD XVI SESJI VI KADENCJI RADY GMINY

 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

 

7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/56/11 Rady Gminy Koneck
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2012-2018.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/57/10 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2012 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.3 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji rewizyjnej;

        c) dyskusja;

        d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji rewizyjnej;

                c) dyskusja;

                d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

            a) omówienie projektu uchwały;

       b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju                        gospodarczego;

            c) dyskusja;

            d) podjęcie uchwały.

7.6 Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji – dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

                c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content