Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Koneck

W dniu 12 października 2012 roku o godzinie 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Koneck

PORZĄDEK OBRAD XIX SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 12.10.2012 r.

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/57/11 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2012 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

      c) dyskusja;                              

      d) podjęcie uchwały.

7.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koneck z dnia
10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu                        i porządku publicznego;

      c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

7.3 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Koneck

w sezonie zimowym 2012/2013”.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

        c) dyskusja;

       d) podjęcie uchwały.

     7.4. Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych.

       a) omówienie projektu uchwały;

       b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy Koneck.

       c) dyskusja;

      d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content