Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji VI kadencji Rady Gminy Koneck na dzień 07.12.2012 r.

PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 07.12.2012 r.

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z  XX sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/57/11 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2012 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/89/12 Rady Gminy Koneck
z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 – 2015 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu                   i porządku publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Koneck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania.

a) omówienie projektu uchwały;  

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy Koneck.

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały

7.5. Podjęcie uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały;  

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały;  

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały;  

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały

7.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;  

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały

7.10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;  

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.11. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content