Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Koneck

PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 28.12.2012 r.

 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXI sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/57/11 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2012 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

7.2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/56/11 Rady Gminy Koneck z dnia
29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2012 2018.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2013 – 2016.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/113/12 Rady Gminy Koneck
z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 – 2015 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

7.6. Podjęcie uchwała w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

7.9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

7.10. Podjęcie uchwały w sprawie: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

7.11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały

7.12. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content