Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji VI kadencji Rady Gminy Koneck

Na dzień 28 stycznia 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 1000 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  w Konecku zwołana została XXIII sesja VI kadencji Rady Gminy Koneck.

PORZĄDEK OBRAD:

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXII sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

 

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXII/121/12 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2013 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy Koneck z dnia
16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych za uczestnictwo w posiedzeniach rady gminy.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego odprowadzenia ścieków.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

7.5. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content