Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy w Konecku

Przewodniczący Rady Gminy w Konecku Pan Zbigniew Raszka zwołał XXIV sesję
Rady Gminy w Konecku na dzień 5 marca 2013 r. (wtorek) o godzinie 1000
w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXIV SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 05.03.2013 r. 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Przedstawienie sprawozdań przez Komisje Stałe Rady Gminy za 2012 rok:

7.1.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

c)      przyjęcie sprawozdania.

7.2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego za 2012 rok.

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

   c)   przyjęcie sprawozdania.

7.3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego za 2012 rok.

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

   c)   przyjęcie sprawozdania.

8. Przedstawienie planów prac Komisji Stałych Rady Gminy na 2013 rok:

8.1. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

a)  omówienie;

 b)  dyskusja;

c)      przyjęcie planu pracy.

8.2. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2013 rok.

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

c)      przyjęcie planu pracy.

8.3. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego na 2013 rok.

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

c)      przyjęcie planu pracy.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

9.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/121/12 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2013 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9.2. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

9.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Koneck
w tworzeniu Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Pomorza i Kujaw”.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju  Gospodarczego,

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

9.6. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9.8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9.10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9.11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9.12. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacje lub komunikaty.

12. Wnioski lub oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content