Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Koneck

Przewodniczący Rady Gminy w Konecku

z w o ł u j e
XXV sesję VI kadencji Rady Gminy w Konecku
na dzień 27 marca 2013 r. (środa) o godz. 1000
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXV SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 27.03.2013 r. 

1.      Otwarcie.

 

2.      Stwierdzenie kworum.

 

3.      Powołanie protokolanta.

 

4.      Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

 

5.      Przyjęcie porządku obrad.

 

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

 

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konecku za 2012 r.

 

a)      omówienie,

 

b)      dyskusja,

 

c)      przyjęcie sprawozdania.

 

8.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku za 2012 r.

 

a)      omówienie,

 

b)      dyskusja,

 

c)      przyjęcie sprawozdania.

 

9.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku za 2012 r.

 

a)      omówienie,

 

b)      dyskusja,

 

c)      przyjęcie sprawozdania

 

10.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konecku za 2012 r.

 

a)      omówienie,

 

b)      dyskusja,

 

c)      przyjęcie sprawozdania.

 

11.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Konecku za 2012 r.

 

a)      omówienie,

 

b)      dyskusja,

 

c)      przyjęcie sprawozdania.

 

12.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszewie za 2012 r.

 

a)      omówienie,

 

b)      dyskusja,

 

c)      przyjęcie sprawozdania.

 

13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

 

13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/121/12 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2013 rok.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/122/12 Rady Gminy Koneck z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2013 – 2016. 

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

 

c) dyskusja;

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 r.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

 

c) dyskusja;

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/13 z dnia
5 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

a) omówienie projektu uchwały; 

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/134/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Koneck.

 

a) omówienie projektu uchwały; 

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/136/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck.

 

a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

 

c) dyskusja,

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.7. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

15. Informacje lub komunikaty.

 

16. Wnioski lub oświadczenia radnych.

 

17. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

 

 

Podobne aktualności

Skip to content