Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji VI kadencji RG w Konecku

Pan Zbigniew Raszka – Przewodniczący Rady Gminy Koneck

zwołuje XXVI sesję VI kadencji Rady Gminy w Konecku

na dzień 12 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 900

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

PORZĄDEK OBRAD XXVI SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 11.06.2013 r. 

1.      Otwarcie.

 

2.      Stwierdzenie kworum.

 

3.      Powołanie protokolanta.

 

4.      Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.

 

5.      Przyjęcie porządku obrad.

 

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

 

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/130/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Kruszynek – Kolonia.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie określenia zasad współpracy
oraz zakresu rzeczowo – finansowego realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koneck absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdania z wykonania budżetu;

 

c) zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu;

 

d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

 

e)przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

 

f) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;

 

g) dyskusja;                                    

 

h) podjęcie uchwały.

 

7.6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/121/12 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2013 rok.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

7.7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/122/12 Rady Gminy Koneck
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2013 – 2016. 

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

 

c) dyskusja;

 

d) podjęcie uchwały.

 

7.8. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

9. Informacje lub komunikaty.

 

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

 

11. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content