Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji RADY GMINY KONECK

Pan Zbigniew Raszka – Przewodniczący RG Koneck

zołuje XXIX sesję VI kadencji RG Koneck

na dzień 13 września 2013 r. (piątek) o godzinie 1000

w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 13.09.2013 r.

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

6.      Przyjęcie porządku obrad.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

8.1. Podjęcie uchwały w sprawie do realizacji projektu pn.: „Nauka przez zabawę”
o numerze WND – POKL.09.01.02-04-048/13.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/143/13 Rady Gminy Koneck z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. 

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8.3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej
w miejscowości Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8.4. Podjęcie uchwały sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Koneck w sezonie zimowym 2013/2014”

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/121/12 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2013 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8.6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/122/12 Rady Gminy Koneck z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2013 – 2016.  

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

d) podjęcie uchwały.

8.7. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacje lub komunikaty.

11. Wnioski lub oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content