Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka – Przewodniczący Rady Gminy Koneck

zwołuje XXX sesję VI kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 30 października 2013 r. (środa) o godzinie 1000

w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku

 

PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 30.10.2013 r.

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania
i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podstawy do obliczenia podatku rolnego
na 2014 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

 

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/121/12 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2013 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/12 Rady Gminy Koneck
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Koneck na lata 2013 – 2016.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowania odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

7.9. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

8. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koneck
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku.

9. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koneck w roku szkolnym 2012/2013.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacje lub komunikaty.

12. Wnioski lub oświadczenia radnych.

13’. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content