Kilka słów o projekcie pn. „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”

W 2013 roku Gmina Koneck wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Jest to program rozwojowy dotyczący indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który w przypadku Gminy Koneck obejmuje dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Nasz wniosek został przyjęty w związku z czym w listopadzie 2013 r. rozpoczęły się zajęcia a w grudniu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. W zajęciach bierze udział 34 dzieci z klas I –III. Wartość dofinansowania wynosi 29 978 zł. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2014 r.

Podobne aktualności

Skip to content