Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck

zwołuje

XXXII sesję VI kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 31 stycznia 2014 r. (piątek) o godzinie 1000

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXXII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 31.01.2014 r. 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Przedstawienie sprawozdań przez Komisje Stałe Rady Gminy za 2013 rok:

7.1.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok:

a)     omówienie;

b)      dyskusja;

c)      przyjęcie sprawozdania.

7.2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego za 2013 rok:

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

   c)   przyjęcie sprawozdania.

7.3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego za 2013 rok:

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

   c)   przyjęcie sprawozdania.

8. Przedstawienie planów prac Komisji Stałych Rady Gminy na 2014 rok:

8.1. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok:

a)  omówienie;

 b)  dyskusja;

c)      przyjęcie planu pracy.

8.2. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
na 2014 rok:

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

c)      przyjęcie planu pracy.

8.3. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego na 2014 rok:

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

c)      przyjęcie planu pracy.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

9.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/176/13 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2014 rok:

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Koneck
do programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”:

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

9.3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryfy dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków:

a)omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju  Gospodarczego,

c) dyskusja;    

d) podjęcie uchwały.

9.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości będącej własnością Gminy Koneck:

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w miejscowości Brzeźno:

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9.6. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad:

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacje lub komunikaty.

12. Wnioski lub oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content