Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck

zwołuje

XXXIII sesję VI kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 31 marca 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 1000

w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXXIII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 31.03.2014 r. 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku za 2013 r.

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

c)      przyjęcie sprawozdania.

8.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konecku za 2013 r.

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

c)      przyjęcie sprawozdania.

9.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku za 2013 r.

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

c)      przyjęcie sprawozdania.

10.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Konecku za 2013 r.

a)      omówienie;

b)      dyskusja;

c)      przyjęcie sprawozdania.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

11.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/176/13 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2014 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

11.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/177/13 Rady Gminy Koneck
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2014 – 2017. 

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

11.3. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji finansowej Zespołu Szkół w Konecku, prowadzonego przez gminę Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

11.4. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2015 roku.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

11.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Koneck
z organizacjami pozarządowymi oraz innego podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2014 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

11.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

11.7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

11.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

11.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

11.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem gminy Koneck na lata 2014 – 2018.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

11.11. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Informacje lub komunikaty.

14. Wnioski lub oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

 

 

Podobne aktualności

Skip to content