Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Koneck

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Raszka

zwołuje

XXXIV sesję VI kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 30 kwietnia 2014 r. tj. środa o godzinie 1300

w świetlicy szkolnej

w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXXIV SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 30.04.2014 r. 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/176/13 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2014 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/177/13 Rady Gminy Koneck
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2014 – 2017

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koneck
w 2014 roku

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content