XXXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Koneck

Przewodniczący Rady Gminy Koneck Pan Zbigniew Raszka

zawiadamia

o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Koneck

na dzień 21 lipca 2014 r. o godzinie 1000

 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXXVI SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 21.07.2014 r.

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/176/13 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2014 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/104/12 Rady Gminy Koneck z dnia 12 października 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy Koneck.

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/190/14 Rady Gminy Koneck z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Straszewo.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/134/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały; 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content