Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka – Przewodniczący Rady Gminy Koneck

zawiadamia

o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Koneck

na dzień 12 września 2014 r. tj. piątek o godzinie 1000

w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 12.09.2014 r.

 1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/176/13 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2014 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/177/13 Rady Gminy Koneck
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2014 – 2017.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/190/14 Rady Gminy Koneck z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck. 

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/133/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content