Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewidniczący Rady Gminy Koneck

zawiadamia o zwołaniu XXXVIII sesji RG Koneck

na dzień

6 października 2014 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 11.00

w świetlicy wiejskiej w Brzeźnie

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 06.10.2014 r.

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/176/13 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2014 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/177/13 Rady Gminy Koneck
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2014 – 2017.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Koneck w sezonie zimowym 2014/2015”.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski lub oświadczenia radnych.

11.Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content