Zawiadomienie o zwołaniu II sesji VII kadencji Rady Gminy Koneck

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

II SESJI VII KADENCJI RADY GMINY KONECK

NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2014 ROKU O GODZINIE 1000

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KONECKU

PORZĄDEK OBRAD II SESJI VII KADENCJI RADY GMINY – 22.12.2014 r.

 1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji VI kadencji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie protokołu z I sesji VII kadencji Rady Gminy.

6.      Przyjęcie porządku obrad.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

8.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/176/13 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2014 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/177/13 Rady Gminy Koneck
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2014 – 2017.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na 2015 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.


8.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata  2015 – 2018.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8.5. Podjęcie uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela
do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8.7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Koneck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem na rok 2015.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

8.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela budżetu, rolnictwa i rozwoju gospodarczego;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały

8.10. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;                                    

d) podjęcie uchwały.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacje lub komunikaty.

11. Wnioski lub oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content