Zawiadomienie o zwołaniu III sesji VII kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący RG Koneck

zwołuje

III sesję VII kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 24 lutego 2015 r. (tj. wtorek) o godzinie 11.00

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD III SESJI VII KADENCJI RADY GMINY – 24.02.2015 r.

 

1.      Otwarcie.

 

2.      Stwierdzenie kworum.

 

3.      Powołanie protokolanta.

 

4.      Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.

 

5.      Przyjęcie porządku obrad.

 

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.      Przedstawienie sprawozdań przez Komisje Rady Gminy za 2014 rok:

 

7.1.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 rok:

 

a)     omówienie;

 

b)      dyskusja;

 

c)      przyjęcie sprawozdania.

 

7.2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego za 2014 rok:

 

a)      omówienie;

 

b)      dyskusja;

 

   c)   przyjęcie sprawozdania.

 

7.3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego za 2014 rok:

 

a)      omówienie;

 

b)      dyskusja;

 

   c)   przyjęcie sprawozdania.

 

8. Przedstawienie planów prac Komisji Rady Gminy na 2015 rok:

 

8.1. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok:

 

a)  omówienie;

 

 b)  dyskusja;

 

c)      przyjęcie planu pracy.

 

8.2. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2015 rok:

 

a)      omówienie;

 

b)      dyskusja;

 

c)      przyjęcie planu pracy.

 

8.3. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego na 2015 rok:

 

a)      omówienie;

 

b)      dyskusja;

 

c)      przyjęcie planu pracy.

 

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku
za 2014 r.

 

a)      omówienie;

 

b)      dyskusja;

 

c)      przyjęcie sprawozdania.

 

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konecku za 2014 r.

 

a)      omówienie;

 

b)      dyskusja;

 

c)      przyjęcie sprawozdania.

 

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konecku za 2014 r.

 

a)      omówienie;

 

b)      dyskusja;

 

c)      przyjęcie sprawozdania.

 

12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania

 

Problemów Alkoholowych w Konecku za 2014 r.

 

a)      omówienie;

 

b)      dyskusja;

 

c)      przyjęcie sprawozdania.

 

13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

 

13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/14 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2015 rok

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.2. Podjęcie uchwały w sprawie nie/wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2016 roku

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

 

c) dyskusja;

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koneck. 

 

a) omówienie projektu uchwały; 

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury,  Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Koneck

 

a) omówienie projektu uchwały; 

 

b) zgłaszanie kandydatur;

 

c) głosowanie kandydatur;

 

d) ukonstytuowanie się Komisji Statutowej Rady Gminy Koneck;

 

e) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury,  Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

 

f) dyskusja;

 

g) podjęcie uchwały.

 

13.5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Koneck

 

a) omówienie projektu uchwały; 

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury,  Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/14 Rady Gminy Koneck z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

 

a) omówienie projektu uchwały; 

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury,  Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.7. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

a) omówienie projektu uchwały; 

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

a) omówienie projektu uchwały; 

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju   Gospodarczego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

 

a) omówienie projektu uchwały; 

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury,  Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

13.10. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

 

a) omówienie projektu uchwały;

 

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

 

c) dyskusja;                                    

 

d) podjęcie uchwały.

 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

15. Informacje lub komunikaty.

 

16. Wnioski lub oświadczenia radnych.

 

17. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content