AZBEST

W związku z ogłoszonym konkursem na rok 2016
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
Wójt Gminy Koneck informuje osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, które planują w 2016 roku zdjąć pokrycie dachu z azbestu i skorzystać z dofinansowania o możliwości złożenia w Urzędzie Gminy w Konecku (Koneck 30, 87–702 Koneck, pokój nr 8) oświadczenia o realizacji w 2016 r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości.
W oświadczeniu należy podać dokładną ilość tych odpadów, a także załączyć decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wymienione wyżej dane proszę przekazać do Urzędu Gminy w terminie do dnia 12 lutego 2016 r.
Wszelkie informacje na temat realizacji programu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 8 oraz pod numerem telefonu 54 272 23 02 wew. 20.

Podobne aktualności

Skip to content