XIII sesja VII kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck

uprzejmie informuje

o zwołaniu XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Koneck

 na dzień 26 lutego 2016 r. (tj. piątek) o godzinie 10.00

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

PORZĄDEK OBRAD XIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY – 26.02.2016 r.

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:
7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/66/15 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2016 rok:
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2016 – 2019:
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Koneck
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół:
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.5. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad:
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacje lub komunikaty.
10. Wnioski lub oświadczenia radnych.
11 . Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content