XVI sesja Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck

uprzejmie informuje,

że na dzień 13 września 2016 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku

zwołuje XVI sesję VII kadencji Rady Gminy Koneck

PORZĄDEK OBRAD XVI SESJI VII KADENCJI RADY GMINY:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:
7.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/15 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2016 rok
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2016 – 2019
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/32/07 Rady Gminy Koneck z dnia
16 lutego 2007 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku i utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i przejęcia
od Województwa Kujawsko – Pomorskiego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlanej budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266
w miejscowości Straszewo, gmina Koneck”
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i przejęcia
od Powiatu Aleksandrowskiego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte”
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
i przejęcia od Powiatu Aleksandrowskiego zadania inwestycyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji budowlanej pn. „Wymiana lamp oświetlenia drogowego
na energooszczędne wraz z przebudową linii energetycznej w pasie drogi powiatowej
nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w m. Święte na odcinku 960 m”
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie
z Powiatem Aleksandrowskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w m. Święte”
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.11. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacje lub komunikaty.
10. Wnioski lub oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content