XIX sesja Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje
o zwołaniu na dzień 29 grudnia 2016 r. XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Koneck
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku

PORZĄDEK OBRAD XIX SESJI VII KADENCJI RADY GMINY – 29 grudnia 2016 r.

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:
7.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/66/15 w sprawie budżetu Gminy Koneck
na 2016 rok
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/187/14 z dnia 31 marca
2014 roku w sprawie organizacji obsługi finansowej Zespołu Szkół w Konecku, prowadzonego przez gminę Koneck
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/16 Rady Gminy Koneck
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.5. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacje lub komunikaty.
10. Wnioski lub oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content