XX sesja RG Koneck

Pan Zbigniew Raszka
Przewodniczący Rady Gminy Koneck

zwołuje

XX sesję VII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 30 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku.

PORZĄDEK OBRAD XX SESJI VII KADENCJI RADY GMINY – 30 stycznia 2017 r.

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:
7.1. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Koneck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2017 roku
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2017 – 2020
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały
7.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Koneck
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Konecku
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Koneck
z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
7.9. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.
a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacje lub komunikaty.
10. Wnioski lub oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content