Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków

O G Ł O S Z E N I E
nabór wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z podjętą przez Radę Gminy Koneck uchwałą nr XIX/133/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck, Wójt Gminy Koneck informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa regulamin stanowiący załącznik do ww. uchwały – Regulamin udzielania z budżetu gminy Koneck dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koneck
O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terenie Gminy Koneck, wytwarzający ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego, nieprowadzący działalności gospodarczej.
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2017, wg. kolejności zgłoszeń – Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Koneck na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Dotacja stanowi 50 % udokumentowanych poniesionych kosztów brutto ale nie więcej niż 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Termin składania wniosków: 01 marca 2017 r. do 15 maja 2017 r. do godz. 12:00.
Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy w Konecku, Koneck 30, pokój nr 8 lub na stronie Urzędu Gminy – www.koneck.eu.
Miejsce składania wniosków – Urząd Gminy w Konecku, Koneck 30, pokój nr 8. lub bezpośrednio na dziennik podawczy, pokój nr 13 (sekretariat).
Dofinansowaniu podlegają koszty zakupu i montażu nowych fabrycznie urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków.
Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty opracowania projektu instalacji,
2) nadzoru budowlanego,
3) koszty zakupu pojedynczych elementów,
4) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
5) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach, gdzie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej,
6) koszty poniesione przed dniem podpisania umowy o dotację z Gminą Koneck.
W załączeniu Regulamin udzielania z budżetu gminy Koneck dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koneck oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Podobne aktualności

Skip to content