Projekt „Czas na studia podyplomowe”

Fundacja Gospodarcza “Pro Europa” i firma Canvi s.c, zaprasza do udziału w projekcie „Czas na studia podyplomowe”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bierne zawodowo (czyli takie które w danej chwili nie pracują i nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy; osoby przebywające na urlopie wychowawczym zaliczane są do osób biernych zawodowo)  powyżej 29 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, uzupełnić umiejętności zawodowe lub zmienić profil wykształcenia. Chętni muszą posiadać dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia i tytuł licencjata lub inżyniera.
Projekt będzie realizował następujące formy wsparcia dla każdego uczestnika: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, studia podyplomowe (dofinansowane do kwoty 4500),
3 miesięczne  staże zawodowe.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/czas-na-studia/

Wszelkie zapytania zainteresowanych osób prosimy kierować na adres:  biuro@canvi.pl

Phttps://poczta.opiekunbloga.pl/?_task=mail&_action=compose&_id=9545254555a3a2fd93535b#rojekt
dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie;  Poddziałanie 8.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Podobne aktualności

Skip to content