Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu II sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 14 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

 

  PORZĄDEK OBRAD II SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 14.12.2018 r.:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Powołanie protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z I sesji VIII kadencji Rady Gminy.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

7.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2018 – 2021.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) zgłaszanie kandydatur;
 3. c) głosowanie;
 4. d) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 5. e) dyskusja;
 6. f) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Koneck.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) zgłaszanie kandydatur;
 3. c) głosowanie kandydatur;
 4. d) ukonstytuowanie się komisji Statutowej Rady Gminy Koneck;
 5. e) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 6. f) dyskusja;
 7. g) podjęcie uchwały.

7.5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy Koneck na lata 2019 – 2021 środków finansowych na dowożenie uczniów w formie świadczenia usług transportowych przez przewoźnika wyłonionego w ramach procedury przetargowej.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2021.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
  i Porządku Publicznego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.

7.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Koneck do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji pn.: „Strategia elektromobilności Gminy Koneck” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II – transport publiczny”.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały

7.13. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji – dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

 1. a) omówienie projektu uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;
 3. c) dyskusja;
 4. d) podjęcie uchwały.
 5. Informacje lub komunikaty.
 6. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content