Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu V sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 15 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

PORZĄDEK OBRAD V SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY –  15 marca 2019 r.

 

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koneck na rok 2019”

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koneck” w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Statutowej;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/37/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2020 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Informacje lub komunikaty.

8. Wnioski lub oświadczenia.

9. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.

 

 

Podobne aktualności

Skip to content