Zawiadomienie o zwołaniu VII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 28 maja 2019 r. o godzinie 10.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Konecku.

 

 PORZĄDEK OBRAD VII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 28.05.2019 r.

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie protokolanta.

4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:
7.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji stałych Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koneck absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018  rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdania z wykonania budżetu;

c) zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu;

d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

f) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy;

g) dyskusja;

h) podjęcie uchwały.

7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2019 – 2022

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/18 Rady Gminy Koneck z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.  

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Koneck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7.10. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8. Informacje lub komunikaty.

9. Wnioski.

10. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content