Zawiadomienie o zwołaniu XI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck

uprzejmie informuje o zwołaniu XI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 18 października  2019 r. o godzinie 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Konecku

 

PORZĄDEK OBRAD XI SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 18.10.2019 r.

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2019 – 2023

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok  

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół
w Konecku

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/18 Rady Gminy Koneck z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.8. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Informacje lub komunikaty.

8. Wnioski.

9. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content