Zawiadomienie o zwołaniu XIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck

uprzejmie informuje o zwołaniu XIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 30 grudnia  2019 r. o godzinie 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Konecku

 

PORZĄDEK OBRAD XIII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 30.12.2019 r.

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie protokolanta.

4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2019 – 2023

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok  

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2020 – 2023

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na 2020 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koneck w roku szkolnym 2019/2020

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/96/19 Rady Gminy Koneck
z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koneck” w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.11. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Straszewo

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego  

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.15. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Informacje lub komunikaty.

8. Wnioski.

9. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content