Zawiadomienie o zwołaniu XIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck

uprzejmie informuje o zwołaniu XIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

na dzień 14 lutego 2020 r. o godzinie 10:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Konecku

 

PORZĄDEK OBRAD XIV SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 14 lutego 2020 r.

 

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2020 – 2023

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/19 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2020 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/103/19 Rady Gminy Koneck z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/106/19 Rady Gminy Koneck
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Straszewo

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej
w miejscowości Straszewo

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

Przedstawienie sprawozdań przez Komisje Rady Gminy za 2019 rok.

7.1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

7.2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

7.3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego  za 2019 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

7.4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego za 2019 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.

8.1. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

8.2. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

8.3. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
na 2020 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

8.4. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego na 2020 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konecku za 2019 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konecku za 2019 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku
za 2019 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

Informacje lub komunikaty.

Wnioski.

Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content