Projekt pt. „Zaktywizowani”

Szanowni Państwo,

W imieniu „EURO-BIT” Sp. z o.o. oraz Instytutu Rozwoju i Innowacji „Euro- Konsult” Sp. Z o.o.
z siedzibą w Lublinie, realizatorów projektu pt. „Zaktywizowani” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z wytycznymi PO WER realizując kryterium „Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w ROP  zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w poinformowaniu jak największej liczby osób o realizacji projektu poprzez umieszczenie przesłanych w załączniku plakatów i ulotek w miejscu dostępnym dla potencjalnych uczestników projektu.

Grupę docelową stanowi: 50 osób (30 mężczyzn i 20 kobiet) w wieku 15-29 lat: biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 tj. wyłączającej:

-osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności -osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

-osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)

-osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),

-osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),

-osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),

-matki przebywające w domach samotnej matki,

-osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)

-osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),

-osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się z powyższych grup docelowych.

Min.50% grupy docelowej stanowią osoby o niskich kwalifikacjach(15K i 10M).

Min.30% grupy docelowej stanowią osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby bezrobotne, w tym zarówno zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, jak i niezarejestrowane jako bezrobotne.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)-w przypadku imigrantów i reemigrantów ww.

kryterium nie ma zastosowania.

 

Cel główny projektu, jest wzrost możliwości zatrudnieniowych uczestników projektu, dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:         

  1. Wsparcie identyfikacyjno- doradcze (poradnictwo zawodowe3h, wraz z opracowaniem IPD3h) 6h,

 

  1. Wsparcie szkoleniowe,

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy (Barometr zawodów najbardziej aktualny na dzień składania wniosku o dofinansowanie). W projekcie będą realizowane wyłącznie kursy i szkolenia, wynikające z opracowanych w ramach działań projektowych IPD lub innych dokumentów pełniących analogiczną funkcję, kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji(kursy i szkolenia dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zaw.danego uczestnika na rynku pracy). Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu

Wytycznych w zakresie monit.postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata

2014-2020. Z tytułu uczestnictwa w szkoleniu UP przysługuje stypendium szkoleniowe.(120% kwoty zasiłku, określonego w art. 72, ust.1 pkt1 Ustawy o promocji zatrud. i instyt.rynku pracy, proporcjonalnie do liczby godzin szkol.; kwota została powiększona o składki podm. kierującego na szkol.); Dla 10%-refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną;

 

  1. Staże i praktyki zawodowe 3 m-c dla 15 os

Wsparcie jest realizowane dla Uczestników Projektu, u których udział w ww. formie wsparcia jest wskazany jako niezbędny w IPD. Zgodnie z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.

W ramach stażu wszystkim uczestnikom jest zapewnione:

Stypendium stażowe, badania lekarskie przed stażem, koszt opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.

 

  1. Pośrednictwo pracy śr. 6h/os.

W ramach udziału w projekcie uczestnicy otrzymują:

– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

-badania lekarskie

– ubezpieczenie NNW/OC

– wyżywienie w ramach wsparcia szkoleniowego

– stypendium szkoleniowe

– zwrot kosztu opieki nad osobami zależnymi w ramach staży

 

Okres realizacji projektu   01.03.2020- 31.12.2020

 

Wartość projektu : 585.471,25pln

Zachęcamy do poinformowania potencjalnych uczestników o możliwości udziału w wyżej wymienionym projekcie. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław. EURO-BIT Sp. z o.o., Email: eurobit.lublin@gmail.com. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 , Email: torun@euro-konsult.pl.

 

 

Podobne aktualności

Skip to content