Zawiadomienie o zwołaniu XV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

PORZĄDEK OBRAD XV SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 30 kwietnia 2020 r.

 

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2020 – 2023

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/19 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2020 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej etap – 1 do 3”

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koneck na rok 2020”

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających Azbest dla Gminy Koneck na lata 2019 – 2032”

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/105/19 Rady Gminy Koneck z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

6.8. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Informacje lub komunikaty.

8. Wnioski.

9. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

 

 

UWAGA!!!

 

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemicznym związanym
z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo radnych Gminy Koneck oraz pracowników Urzędu Gminy w Konecku zachęcamy do oglądania obrad sesji na stronie internetowej urzędu www.koneck.eu, bądź na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.koneck.eu.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

Podobne aktualności

Skip to content