Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

WÓJT GMINY KONECK
GMINNY KOMISARZ SPISOWY

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728)

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie gminy Koneck

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie gminy Koneck,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego:

 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego w Konecku pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 • zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
 • klauzula informacyjna dotycząca RODO (zał. 3);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. 4).

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do powszechnego spisu rolnego 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego lub data osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Koneck, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Magdalena Włodarska, tel. 54 272 23 02 wew. 14

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Podobne aktualności

Skip to content