Informacje dot. odpadów komunalnych

 

 

Każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkowe. Ustawa nie daje możliwości wyboru przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów  w sposób nieselektywny.

 

TERMIN I FORMA SKŁADANIA.

  • W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty(np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców – bez względu na to czy są zameldowani czy nie).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. wprowadzenie się lokatorów, wyjazd/powrót studentów, urodzenie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości).

  • W terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów na nieruchomości.

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych właściciel jest zobowiązany uiścić opłatę za odpady za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

  • W terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości.

Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wysokość opłaty miesięcznej, to iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty. W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują 2 osoby, to wysokość miesięcznej opłaty wyliczymy w taki sposób: 2 x 13,00 zł = 26,00 zł miesięcznie.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne jest dochowanie terminów składania deklaracji.

Podobne aktualności

Skip to content