Rekrutacja do projektu osoby niepełnosprawne z woj. kujawsko-pomorskiego

Fundacja Ari Ari realizuje projekt pn. Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych
i słabowidzących.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 40 osób z niepełnosprawnością wzrokową z woj. kujawsko-pomorskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem, poprzez wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia.

 

Projekt skierowany jest do osób, które:

– mieszkają na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,

– są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),

– są bierne zawodowo,

– są w wieku 18-65 lat.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe  lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):

– co najmniej 32 osoby uzyskają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,

– co najmniej 24 osoby będą poszukiwały pracy,

– co najmniej 8 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.

Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, opracowanych  przez zespół specjalistów.

 

W ramach projektu oferujemy:

– Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,

– Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,

– Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,

– Indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

– Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,

– Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,

– Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, 

– Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,

– Indywidualne kursy zawodowe ,

– Płatne staże zawodowe,

– Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,

– Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,

– Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

 

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

– Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:

– Formularz zgłoszeniowy 1,

– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał.9 UP,

– Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

– Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:

– Formularz zgłoszeniowy 1a,

– Zgoda na przetwarzanie danych – zał.4 , otoczenie,

– Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Szczegółowe informacje:

tel. 796827056

tel. 500634415

e-mail: ariari.kujawskopomorski@gmail.com

e-mail: ariari@ariari.org

 

 

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa IX Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne; Poddziałanie 9.1.2 Aktywne włączenie społeczne.

 

Dokumenty:

1_1_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

1_2_regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_ lista obszarów rewitalizacja

2_1_formularz zgloszeniowy Uczestnika Projektu

2_2_zgoda na przetwarzanie danych osobowych_Uczestnika projektu_zal9

3_1_formularz zgloszeniowy Osoby z otoczenia

3_2_zgoda na przetwarzanie danych osobowych_osoba z otoczenia

Podobne aktualności

Skip to content