Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XX sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 23 listopada 2020 r. o godzinie 10.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

 

PORZĄDEK OBRAD XX SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY –  23 listopad 2020 r.

 

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2020 – 2023

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/19 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2020 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/144/20 Rady Gminy Koneck z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Koneck na 2020 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.7. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Koneck
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatu na 2021 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.8. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.11. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokości wypłacanych nagród

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/105/19 Rady Gminy Koneck
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.13. Podjęcie uchwały w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo-Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążynie o numerze JNI01020809 w km 0+107” – II etap

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.15. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji – dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Informacje lub komunikaty.

8. Wnioski.

9. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

 

UWAGA!!!

 

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemicznym związanym
z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo radnych Gminy Koneck oraz pracowników Urzędu Gminy w Konecku zachęcamy do oglądania obrad sesji na stronie internetowej urzędu www.koneck.eu, bądź na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.koneck.eu.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Podobne aktualności

Skip to content