Zawiadomienie o zwołaniu XXII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 30 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 30.12.2020 r.

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2021 – 2024

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia i budżetu Gminy Koneck na 2021 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Rady Gminy;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

Informacje lub komunikaty.

Wnioski.

Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content