Wydłużenie terminu naboru wniosków – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku informuje, iż w dniu
30 grudnia 2020 r. otrzymaliśmy z Wydziału  Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informację o wydłużeniu przez Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej terminu naboru wniosków w ramach programów resortowych „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 oraz  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 do dnia 8 stycznia 2021 roku.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 został opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Program adresowany jest do:

–  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i  edukacji oraz

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

 

Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc:

 

–  w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi,  rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe /społeczne/ sportowe),

–  w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich  realizacji,

–  w załatwianiu spraw urzędowych,

–  w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

–  w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

–  w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki  oświatowej).

 

Program będzie realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego ujętych w planie finansowym na 2021 rok.

Podobne aktualności

Skip to content