Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

     Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości


                 W dniu 28 grudnia 2020 roku Sekretarz Gminy przekazał Prezesom jednostek ochotniczych straży pożarnych  w Konecku i Straszewie  sprzęt i wyposażenie ratownictwa technicznego i medycznego, którego zakup „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości ”. Przekazanie  było finalnym etapem złożenia przez Gminę Koneck wniosku na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości związanych z  ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

    

Na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa Gmina Koneck otrzymała dotację celową w wysokości 19 999,53 zł . W dniu 10 grudnia 2020 r. została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Koneck zakupiła sprzęt i wyposażenie  za kwotę 17 995,50 zł . Dokonano zakupu 2 toreb ratowniczych PSP R1, 2 parawanów do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, przenośnego zestawu oświetleniowego  i 5  latarek akumulatorowych dla jednostek OSP  w Straszewie i Konecku. Po rozliczeniu zadania wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosła 17 345,03 zł, wkład własny gminy to 650,47 zł .

 

Podobne aktualności

Skip to content