Zawiadomienie o zwołaniu XXIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XXIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 26 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

PORZĄDEK OBRAD XXIII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY –  26 stycznia 2021 r.

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2021 – 2024

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/20 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2021 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2022 roku

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.6. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

Przedstawienie sprawozdań przez Komisje Rady Gminy za 2020 rok.

7.1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

7.2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

7.3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego  za 2020 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

7.4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu
i Porządku Publicznego za 2020 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie sprawozdania.

Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok.

8.1. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

8.2. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

8.3. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
na 2021 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

8.4. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego na 2021 rok

a) omówienie;

b) dyskusja;

c) przyjęcie planu pracy.

9. Informacje lub komunikaty.

10. Wnioski.

11. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content