Nabór na stanowisko pracy – asystent rodziny

Nabór na stanowisko pracy – asystent rodziny

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KONECKU

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy – asystent rodziny

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI;

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11

Forma zatrudnienia –  umowa zlecenie

Przewidywany termin podjęcia pracy – luty 2021 r.

 

  1. WYMAGANIA

 

  1. NIEZBĘDNE;

Asystentem rodziny może być osoba, która;

1) posiada;

– obywatelstwo polskie;

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna, lub

– wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

– wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagana jest; podstawowa znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, znajomość metodyki pracy z rodziną
i dzieckiem.

 

  1. DODATKOWE;

1) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku

2) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny

3) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy

4) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność

5) umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną

6) prawo jazdy kat. ”B” i posiadanie własnego środka lokomocji

 

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU;

Zadania asystentów rodziny będą zgodne z zadaniami ujętymi w art. 15 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821);

– opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodzin
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

-opracowanie we współpracy z członkami rodzin i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

– udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

– udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi;

–  wsparcie aktywności społecznej rodzin;

–  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

– udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

– motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

– dokonywanie okresowej oceny sytuacji, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi;

– monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

– sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi
się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

– współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

 

  1. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU;

– praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o świadczenie usług – umowy zlecenia w ilości – szacunkowo 70 godzin miesięcznie;

– asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę między godzinami 8.00 a 20.00;

– praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych w tym także w dni ustawowo wolne od pracy;

– koszt dojazdu do rodziny pokrywa zleceniobiorca tj. asystent

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA;

– CV oraz list motywacyjny

– kwestionariusz osobowy dla osoby u biegającej się o zatrudnienie

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

– oświadczenie, że kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona

– oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego

– w przypadku zawarcia umowy zlecenia kandydat zobowiązany będzie
do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów

 

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT;

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
na Asystenta Rodziny” należy złożyć do dnia 10 lutego 2021 roku do godziny 14.00 pod adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11 (kontakt telefoniczny 54 272 20 02 ) lub przesłać skany dokumentów elektronicznie na adres e-mail; gopskoneck@pro.onet.pl

W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

 

VIII. INNE INFORMACJE;

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www.bip.koneck.eu

Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi
w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane .

 

Koneck, dnia 26 styczeń 2021 rok

 

 

Zastępca Kierownika GOPS

Stenia Błaszczak

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku ul. Włodzimierza Lubańskiego 11,

87-702 Koneck,  tel./fax:54 272 20 02, adres e-mail: gopskoneck@pro.onet.p

Podobne aktualności

Skip to content