Nabór wniosków na dofinansowanie dot. usuwania wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadania związanego

 z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

 

         Wójt Gminy Koneck ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań dot. demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przewidzianych do realizacji w 2021 r. w ramach pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:

  • na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
  • na obiektach użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego (placówki oświatowe, ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego, inne obiekty użyteczności publicznej będące własnością gminy).

 

Orientacyjny termin realizacji zadania: sierpień – grudzień 2021 r.

 

Dofinansowanie pokrywa koszty kwalifikowane związane z demontażem, transportem i utylizacją azbestu lub samego transportu i utylizacji wyrobów, których użytkowanie zostało wcześniej zakończone.

         Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów na odpowiednim składowisku, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia.

         UWAGA! Dofinansowanie NIE DOTYCZY kosztów nowego pokrycia dachowego. Udzielana pomoc ma charakter wykonania usługi i nie obejmuje zwrotu kosztów wcześniej poniesionych przez wnioskodawcę.

         Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 700 zł/Mg.

         W przypadku, gdy kwota przewyższy 700 zł/Mg zadanie jest wykonywane przy udziale własnym wnioskodawcy w poniesionych kosztach.

         BENEFICJENT pokrywa część kosztów związanych z realizacją usługi wyliczoną po rozliczeniu zadania z WFOŚiGW.

         Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Konecku (ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck). Wszelkie informacje na temat realizacji programu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 8 oraz pod numerem telefonu – 54 272 23 02 wew. 20.

         Termin składania wniosków – do 21 czerwca 2021 r.

Osoby wnioskujące w latach ubiegłych, które rezygnowały z dofinansowania są zobowiązane złożyć wniosek ponownie.

        

Uwaga! Gmina Koneck zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania w przypadku nieotrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu.

 

Wniosek i załączniki do pobrania:

wniosek_azbest_2021

zalacznik_1informacjaowyrobachzawierajacychazbest

zalacznik_2ocenastanuimozliwoscibezpiecznegouzytkowaniawyrobowzawierajacychazbest

zalacznik_3_oswiadczenie

oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis

oswiadczenieonieotrzymaniudeminimis

 

Podobne aktualności

Skip to content